از اینجا رونده از اونجا مونده

الان دقیقا چنین شرایطی دارم شاید هم بدتر!

آره کاملا بدتر

تا کی نمی دونم!؟

کاش فقط همین بود، انگار تو بازی مارپله ام کلی میرم جلو یکدفعه ماره نیشم میزنه کلی میرم عقبتر!

کی میشه همش از نردبوم برم بالا و برسم به اون نوک قله؟

زود ،زودتر یا خیلی زودترتر ؟

 درسته که راه خودش قشنگه ولی قبول کنید که اگه پای پیاده باشی و رو جاده میخ ریخته باشن سخته.

 

8 سال پیش